🔴 تخفیف ثبت نام در همایش تا ۲۰ مرداد ماه

🔴 تخفیف ثبت نام در همایش تا ۲۰ مرداد ماه

با تصمیم کمیته اجرایی همایش شرکت کنندگانیکه تا ۲۰ مردادماه ثبت نام خود را در همایش نهایی نمایند، از ۱۰ درصد تخفیف ثبت نام برخوردار خواهند شد.

✅ دبیرخانه همایش

🔴تلفن دبیرخانه همایش: ۰۹۹۰۹۹۹۶۵۶۰

♦️مهلت ارسال مقالات: ۱۰ مردادماه ۱۴۰۰

https://rip2021.aryan-confere…


#همایش_روانشناسی #روانشناسی #مشاوره #دکتر_فرهاد_جمهری #دکتر_رضا_زمانی #دکتر_لادن_فتی #دکتر_فرشته_موتابی #دکتر_علی_صاحبی #دکتر_شهریار_شهیدی #دکتر_حسن_حمیدپور #دکتر_محمدرضا_فروتن #دکتر_حاتمی
#دکتر_فاطمه_هدایت_زاده #دکتر_امیرپاشا_کاظمی
#دومین_همایش_ملی_پژوهش_و_نوآوری_در_روانشناسی

(08 مرداد 1400)