آغاز به کار دبیرخانه همایش

آغاز به کار دبیرخانه همایش

با توجه به اتمام مراحل اولیه شروع به کار همایش، دبیرخانه همایش از تاریخ اول خرداد ماه 1400 آغاز به کار نموده و پژوهشگران ارجمند می توانند از روشهای اعلامی با دبیرخانه همایش در ارتباط باشند.

دبیرخانه همایش

(01 خرداد 1400)