محورهای همایش

الف )‌ موضوعات تخصصي

• مداخلات روانشناسی و روان درمانی
• درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)
• درمان متمرکز بر شفقت (CFT)
• رفتار درمانی دیالکتیک (DBT)
• طرحواره درمانی ، هنردرمانی
• شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی
• شناخت ، هیجان ، تکنولوژی
• روانشناسی سلامت و بیماری های خاص

ب) موضوعات کلان

• روانشناسی بالینی
• روانشناسی عمومی
• روانشناسی سلامت
• روانشناسی تربیتی
• روانشناسی خانواده و ازدواج
• روانشناسی کودک و نوجوان
• روانشناسی مثبت
• مشاوره و راهنمایی
• برنامه ریزی درسی
• آموزش و پرورش