اعلام حمایت رسمی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران از همایش و اعطای امتیاز بازآموزی به شرکت کنندگان در همایش از سوی آن سازمان

اعلام حمایت رسمی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران از همایش و اعطای امتیاز بازآموزی به شرکت کنندگان در همایش از سوی آن سازمان

خوشبختانه پیرو پیگیریها و مکاتبه به عمل آمده با ریاست محترم سازمان، ضمن حضور ریاست آن سازمان جناب آقای دکتر حاتمی به عنوان یکی از سخنرانان کلیدی همایش، حمایت رسمی آن سازمان از برگزاری همایش ملی "پژوهش و نوآوری در روانشناسی، با نگاهی ویژه بر درمانهای شناختی رفتاری" توسط موسسه آموزش عالی علوم و فناوری آریان اعلام گردید. همچنین موافقت گردید که شرکت کنندگان در این همایش از اعطای امتیاز بازآموزی توسط آن سازمان برخوردار گردند.

(08 خرداد 1400)

اعلام حمایت رسمی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران از همایش و اعطای امتیاز بازآموزی به شرکت کنندگان در همایش از سوی آن سازمان