حضور و سخنرانی اساتید برجسته و سرشناس در همایش

حضور و سخنرانی اساتید برجسته و سرشناس در همایش

با توجه به دعوتهای انجام شده، خوشبختانه ضمن اعلام آمادگی حضور بسیاری از اساتید برجسته این حوزه در همایش، سخنرانان کلیدی همایش نیز به شرح ذیل مشخص گردیدند:

• دکتر فرهاد جمهری ، ریاست همایش ،عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
• دکتر رضا زمانی ، سخنران کلیدی ، ریاست انجمن روانشناسی ایران
• دکتر لادن فتی ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
• دکتر فرشته موتابی ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
• دکتر محمد حاتمی ، ریاست سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور
• دکتر علی صاحبی ، مربی ارشد واقعیت درمانی ویلیام گلاسر
• دکتر شهریار شهیدی ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
• دکتر حسن حمیدپور ، دکترای روانشناسی بالینی
• دکتر بهرام میرزائیان ، ریاست سازمان نظام روانشناسی استان مازندران
• دکتر فاطمه هدایت زاده ، دبیرعلمی همایش ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم و فناوری آریان
• دکتر امیرپاشا کاظمی ، دکترای روانشناسی سلامت
• دکتر محمدرضا فروتن ، دکترای روانشناسی سلامت
• دکتر پریسا گلکاریان ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم و فناوری آریان
• دکتر حمید دوست محمدیان ، عضو هیات علمی دانشگاه FHM آلمان و ریاست موسسه F-GISI آلمان
• دکتر آرزو علی آبادیان ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم و فناوری آریان

(13 خرداد 1400)