تاریخ های مهم

مهلت ارسال مقالات :

01 شهریور 1400

زمان اعلام نتايج داوري مقالات :

04 شهریور 1400

حداکثر مهلت ثبت نام نهايي برای ارائه دهندگان مقالات :

30 مرداد 1400

حداکثر مهلت ثبت نام نهايي برای شرکت کنندگان بدون مقالات :

08 شهریور 1400

تاريخ های برگزاري همايش :

اولین روز : 11 شهریور 1400 - ساعت 9:00 - دومین روز : 13 شهریور 1400 - ساعت 9:00