دکتر فرشته موتابی

دکتر فرشته موتابی

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

(سخنران همایش)

مشاهده دیگر سخنرانان