دکتر حمید دوست محمدیان

دکتر حمید دوست محمدیان

عضو هیات علمی دانشگاه FHM آلمان و ریاست موسسه F-GISI آلمان

(سخنران همایش)

مشاهده دیگر سخنرانان