دکتر رضا زمانی

دکتر رضا زمانی

سخنران کلیدی ، ریاست انجمن روانشناسی ایران

(سخنران همایش)

مشاهده دیگر سخنرانان