دکتر علی صاحبی

دکتر علی صاحبی

مربی ارشد واقعیت درمانی ویلیام گلاسر

(سخنران همایش)

مشاهده دیگر سخنرانان