کارگاه تخصصی اثربخشی CBT درآیینه پژوهش ها

کارگاه تخصصی اثربخشی CBT درآیینه پژوهش ها

تاریخ برگزاری کارگاه : 11 شهریور 1400 - برگزار کننده : دکتر فرشته موتابی