کارگاه تخصصی آسیب شناسی روابط صمیمی برپایه الگوهای دلبستگی و طرحواره

کارگاه تخصصی آسیب شناسی روابط صمیمی برپایه الگوهای دلبستگی و طرحواره

تاریخ برگزاری کارگاه : 11 شهریور 1400 - برگزار کننده : دکتر لادن فتی