کارگاه تخصصی هنردرمانی و رفتاردرمانی شناختی

کارگاه تخصصی هنردرمانی و رفتاردرمانی شناختی

تاریخ برگزاری کارگاه : 11 شهریور 1400 - برگزار کننده : دکتر محمدرضا فروتن / دکترامیرپاشا کاظمی