کارگاه تخصصی روان درمانگر یا مجری تکنیک : اهمیت مفهوم پردازی مورد در CBT

کارگاه تخصصی روان درمانگر یا مجری تکنیک : اهمیت مفهوم پردازی مورد در  CBT

تاریخ برگزاری کارگاه : 11 شهریور 1400 - برگزار کننده : دکتر امیرپاشا کاظمی / دکتر فاطمه هدایت زاده